28/8/15

As sete competencias clave da LOMCE explicadas en sete infografías

A implantación da LOMCE implicou moitos cambios. Un deles é a modificación das oito competencias básicas do currículo, que pasan a ser sete e a denominarse competencias clave. A nova lei renomea lixeiramente algunhas das anteriores, xunta as relativas ao mundo científico e matemático, e elimina a autonomía persoal para substituíla por sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Deste modo, axústase ao marco de referencia europeo. Con motivo das xornadas Competencias crave e ordenación académica, o Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa realizou unha serie de infografías para explicar cada unha delas. Recompilámolas a continuación.

1. Competencia en comunicación lingüística. Refírese á habilidade para utilizar a lingua, expresar ideas e interactuar con outras persoas de xeito oral ou escrito.

 2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. A primeira alude ás capacidades para aplicar o razoamento matemático para resolver cuestións da vida cotiá; a competencia en ciencia céntrase nas habilidades para utilizar os coñecementos e metodoloxía científicos para explicar a realidade que nos rodea; e a competencia tecnolóxica, en como aplicar estes coñecementos e métodos para dar resposta aos desexos e necesidades humanos.

3. Competencia dixital. Implica o uso seguro e crítico das TIC para obter, analizar, producir e intercambiar información.

4. Aprender a aprender. É unha das principais competencias, xa que implica que o alumno desenvolva a súa capacidade para iniciar a aprendizaxe e persistir nel, organizar as súas tarefas e tempo, e traballar de xeito individual ou colaborador para conseguir un obxectivo.

5. Competencias sociais e cívicas. Fan referencia ás capacidades para relacionarse coas persoas e participar de xeito activo, participativo e democrático na vida social e cívica.

6. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor. Implica as habilidades necesarias para converter as ideas en actos, como a creatividade ou as capacidades para asumir riscos e planificar e xestionar proxectos.

7. Conciencia e expresións culturais. Fai referencia á capacidade para apreciar a importancia da expresión a través da música, as artes plásticas e escénicas ou a literatura.